Top

Government Resolution

   
 
  To   
   
 

નંબર તારીખ જી. આર. વિગત શાખા
1 14-મે-2015
સને ૨૦૧૫-૧૬ ની ઓઈલ સ્પીલની નવી બાબતની વહીવટી મંજૂરી માંગણી નં. ૨૭, મુખ્ય સદર:૨૨૧૫.
ઠરાવ ક્રમાંક : ઈએનવી/૧૦૨૦૧૫/૫૧/ઈ Download file
ઈ શાખા
2 25-ઑગ-2014
Constitution of Sate Level Co-ordination Committee under Chairmanship of Chief Secretary for reviewing, guiding and approving Integrated Coastal Zone Plan for Gulf of Kutch, State of Gujarat under ICZM Project.
GR No. GEC/ICZMP/GOK/T-8/4072014/2014-15 Download file
ઈ શાખા
3 11-જુલાઈ-2011
સંકલિત દરિયાકાંઠા વ્યવસ્થાપન પરિયોજના હેઠળ રાજ્યમાં ક્ષમતાવર્ધન.
ઠરાવ ક્રમાંક : જીઈસી/૨૦૧૨/૨૨૪૭૬૫/ઈ ડાઉનલોડ ફાઈલ
ઈ શાખા
4 15-ડિસે-2009
રાજ્ય સરકારના અધિકારીઓ/કર્મચારીઓને વિદેશમાં તાલીમ, શિષ્યવૃત્તિ, ફેલોશીપ માટે તેમજ ભારતમાં તાલીમ, પરિસંવાદ, કાર્યશિબિર માટે પ્રતિનિયુક્ત કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : તલમ-૧૦-૨૦૦૪-૪૭૪૭-વસુતાપ્ર-૩ ડાઉનલોડ ફાઈલ
ઈ શાખા
5 13-નવે-2009
વિશ્વબેંકની સહાયથી સંકલિત દરિયાકાંઠા વિસ્તાર વ્યવસ્થાપન પરિયોજના (ICZMP) માટેના પ્રોજેક્ટ મોનીટરીંગ યુનિટની રચના.
ઠરાવ ક્રમાંક : ઇએનવી-૧૦.૨૦૦૯.૮૮૪ (પાર્ટ ફાઈલ-૪)-ઇ ડાઉનલોડ ફાઈલ
ઈ શાખા
6 13-ઑક્ટો-2009
વિશ્વબેંક પુરસ્કૃત ગુજરાતમાં સંકલિત દરિયાકાંઠા વિસ્તાર વ્યવસ્થાપન પરિયોજનાના અમલીકરણ માટે ખરીદ-પ્રક્રિયાની રણનીતિ.
ઠરાવ ક્રમાંક : ઇએનવી-૧૦.૨૦૦૯.૭૩૦-ઇ ડાઉનલોડ ફાઈલ
ઈ શાખા
7 29-ઑક્ટો-1992
ગુજરાત ઇકોલોજી કમિશનની સ્થાપના.
ઠરાવ ક્રમાંક : ઇએનવી/૧૦૯૦/જીઓઆઇ/૧૨૨/પી ડાઉનલોડ ફાઈલ
પી શાખા
 

આ વિભાગમાં જુઓ